(English below)

Vacature vrijwilligersmanager
(jobstudent, 8u/week)

Voor de positie van vrijwilligersmanager zijn wij op zoek naar een gedreven people manager met sterke sociale en analytische vaardigheden.

UNDIVIDED for KU Leuven

UNDIVIDED is een onafhankelijk diversiteitsplatform van en voor studenten verbonden aan KU Leuven. Het is een model waarbij studenten, verenigingen en personeel samen werken aan een positieve diversiteitscultuur binnen KU Leuven. UNDIVIDED werkt via verschillende wegen om aan deze brede doelstelling te werken: via beleidsbeïnvloeding, door middel van sensibiliseringscampagnes, in het ondersteunen en organiseren van activiteiten, via het stimuleren van diversiteit in onderzoek, etc. Daarnaast werken we in twee werkgroepen aan LGBTQIA+ & gender enerzijds en de dekolonisatie van de universiteit anderzijds. UNDIVIDED wil diversiteit aan KU Leuven zichtbaar maken en een sterke stem geven. Het richt zich op de gehele KU Leuven gemeenschap en vertrekt daaruit van de basishouding om bestaande vanzelfsprekendheden, grenzen en labels in vraag te durven stellen

Takenpakket

 • Het uitwerken van een strategie om studenten (en -personeelsleden) als vrijwilligers bij UNDIVIDED te betrekken
 • Vrijwilligers motiveren en enthousiasmeren om actief mee te werken aan de missie en doelstellingen van UNDIVIDED
 • Ondersteunen en begeleiding van de werkgroep LGBTQIA+ en gender op inhoudelijk en communicatief vlak
 • (Twee)wekelijkse vrijwilligersvergaderingen coördineren
 • Een database bijhouden van vrijwilligers en mogelijke taken
 • Het plannen en organiseren van evenementen en activiteiten over diversiteit i.s.m. de vrijwilligers en de andere teamleden
 • Het opvolgen van de werking en acties in de vorm van een beleidsactieplan voor UNDIVIDED samen met de twee andere jobstudenten
 • De beleidslijnen van UNDIVIDED uitzetten samen met de rest van het team en een medewerker van de Dienst Diversiteitsbeleid

Jouw profiel

 • Je bent student aan de KU Leuven
 • Je draagt diversiteit hoog in het vaandel
 • Je bent sociaal, enthousiasmerend en verantwoordelijk
 • Je kan goed met mensen om en voelt je thuis in verschillende groepen
 • Je kan leiding geven en bent goed in delegeren
 • Je draagt de missie van UNDIVIDED mee uit
 • Je bent verantwoordelijk en werkt gestructureerd
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels
 • Pluspunt
  • Een sterk analytisch denkvermogen en interesse (of ervaring) om beleidsmatig te werken
  • Ervaring in vrijwilligers- of jeugdwerk (studentenorganisatie, jeugdbeweging, …)
  • Affiniteit/ervaring met of een netwerk binnen de LGBTQIA+ gemeenschap
  • Gevorderde kennis van genderidentiteit en -diversiteit
 • Je kan je minstens 8 uur in de week beschikbaar maken, vrij in te vullen.
 • Je bent flexibel en kan de wekelijkse vergaderingen en georganiseerde evenementen bijwonen (ook ’s avonds). (Voorlopig zijn er geen fysieke samenkomsten door covid-19.)

Wij bieden

 • Een loon van ongeveer €13,36 per uur
 • Een contract voor 8uur/week van 15 februari tot en met 23 mei 2021 en mogelijkheid tot vernieuwing in het volgende semester
 • Een uitdagende job met veel autonomie en een flexibel uurrooster
 • Een enthousiast team van studenten, vrijwilligers en personeelsleden
 • Professionele ondersteuning bij het uitwerken van je takenpakket en om deel te nemen aan relevante vormingen en trainingen
 • De kans om professionele ervaring op te doen in een diversiteitsrijke en stimulerende omgeving
 • Jobzekerheid in geval van lockdown of andere coronamaatregelen. Tijdens deze periode kan de studentenjob van thuis uit worden uitgeoefend.

Ben jij de juiste persoon om deel uit te maken van ons team? Aarzel niet en stuur ons jouw CV en sollicitatiebrief door naar UNDIVIDED@kuleuven.be.

Je kan kandideren tot en met 8 februari en de gesprekken zullen online plaatsvinden, voorlopig op donderdag 11 februari.

Meer info? Check onze website en blog, of contacteer UNDIVIDED@kuleuven.be.


Vacancy volunteer manager 
(student job, 8h/week)

For the paid position of volunteer manager, we are looking for a driven people manager with strong social and analytical skills.

UNDIVIDED for KU Leuven

UNDIVIDED is an independent diversity platform by and for KU Leuven students. It is a model in which students, associations and staff work together to create a positive diversity culture at KU Leuven. UNDIVIDED reaches for this goal by using different methods such as: policy influencing, awareness campaigns, facilitating and organizing activities, stimulating diversity in research, etc. We have two working groups, working on LGBTQIA+ and gender in one group, and decolonizing the university in the other. UNDIVIDED wants to make diversity at KU Leuven visible by giving it a face and a voice. We aim to reach the KU Leuven community as a whole. The starting point is an attitude that questions self-evidences, borders and labels. 

Job description

 • Thinking of a strategy to involve students (and staff) in volunteer for UNDIVIDED
 • Planning and organizing events and activities about diversity with the volunteers and other teammembers
 • Motivating volunteers to actively participate in the mission and the achievement of the goals of UNDIVIDED
 • Leading and supporting the working group on LGBTQIA+ & gender on content and communication
 • Coordinating (bi)weekly volunteer meetings
 • Maintaining a database of volunteers
 • Evaluating and following up on concrete actions in a policy action plan of UNDIVIDED with the two other jobstudents
 • Setting out the policy lines of UNDIVIDED in cooperation with your two colleague job students, the volunteers and a staff worker of the Diversity Policy Office

Your profile

 • You are a student at KU Leuven
 • You attach great importance to diversity
 • You are social, enthusiastic and responsible
 • You have strong social skills and feel yourself at ease in different kind of groups and settings
 • You know how to lead a team and are able to delegate tasks
 • You carry out the mission of UNDIVIDED
 • You are responsible and punctually in finishing tasks
 • You have a good knowledge in English and Dutch
 • Plus
  • A strong analytical mind and an interest (or experience) in policy-based work
  • Experience in working with volunteers and/or youth (student organization, youth movement, …)
  • Affinity/experience with or a network in the LGBTQIA+ community
  • Advanced knowledge on genderidentity and -diversity
 • You can work at least 8 hours a week, free to fill in.
 • You are flexible and able to attend the weekly meetings and the organized events (also evening). (At the moment there are no physical meetings due to covid-19.)

We offer

 • A salary of about €13,36 an hour
 • A contract of 8 hours/week from 15 February until 23 May, and a possibility of renewal in the next semester
 • A challenging job with a lot of autonomy and a flexible schedule
 • An enthusiastic and dynamic team of students, volunteers and staff
 • Professional support and the opportunity to participate in relevant formations and trainings
 • The opportunity to gain professional experience in a diversity-rich and stimulating environment
 • Job security in case of another lockdown (or other Corona measures). During this timeframe the student job can be carried out at home.

Are you the right person to join our team? Send your CV and application letter to explain why you are the suited candidate for the job to UNDIVIDED@kuleuven.be

You can apply up to and including 8 February and the interviews will take place online provisionally on Thursday 11 February.

More information? Check our website and blog or contact us at UNDIVIDED@kuleuven.be

Leave a Reply

Your email address will not be published.