// English version below //

Het LHBTQIA+ acroniem omvat verschillende niet-normatieve identiteiten. Het geeft uiting aan seksuele en genderidentiteiten. Maar naast seksualiteit en gender, is er nog een “categorie”: sekse. Sekse duidt op biologie: geslachtsdelen, hormonen, secundaire geslachtskenmerken etc. Volgens de norm zijn er twee tegengestelde geslachten: man en vrouw. Maar in realiteit is die opdeling niet toereikend. Net zoals gender is ook sekse is niet zo binair als we meestal denken. In dit zesde deel van de ‘How To Be An Ally To’-reeks zullen we het hebben over het tussenin van de biologie: intersekse. (KDB, EF)

Een intersekse persoon is iemand die per definitie niet voldoet aan de normatieve kenmerken van één geslacht. Intersekse is dus een term die over biologie gaat, en niet over genderidentiteit. Deze definitie is niet erg concreet; niet iedereen heeft hetzelfde idee over wat nu wel of niet onder de categorie intersekse valt. Het gaat niet enkel over chromosomen – zoals bijvoorbeeld mensen met zowel XY als XX chromosomen – maar ook over geslachtsklieren en anatomie. Ongeveer 1 à 2% van de wereldbevolking is intersekse. Oorzaken zijn de samenstelling van chromosomen, of een ongevoeligheid voor bepaalde hormonen tijdens de prenatae ontwikkeling.

Een deel van de intersekse condities is zichtbaar bij de geboorte, bijvoorbeeld bij een niet-normatief geslachtsorgaan. Andere condities worden later zichtbaar, met name tijdens de puberteit. Wanneer een persoon bijvoorbeeld een vulva heeft, maar ook interne testikels en XY-chromosomen, zal dit bij de geboorte vaak niet opgemerkt worden. Dokters “beslissen” het geslacht op basis van wat ze kunnen zien. Deze belissing lijkt éénduidig, maar zo wordt een normatieve verwachting gecreëerd, terwijl die persoon later geslachtskenmerken van het “andere” geslacht kan ontwikkelen. Soms weten dokters bij de geboorte, of later, dat een patiënt intersekse is, maar houden deze informatie achter.

De grootste uitdaging is het gebrek aan correcte medische begeleiding. Bij veel intersekse personen worden hun mensenrechten al van bij de geboorte ernstig geschonden. Intersekse kinderen worden gedwongen tot operaties, meestal zonder enige vorm van geïnformeerd consent van het kind. Hun ouders zijn slecht geïnformeerd en dokters stellen “corrigerende” operaties voor om de sekse van het kind te “normaliseren”.

De VN heeft een duidelijk standpunt ingenomen door dit soort operaties te veroordelen, maar toch komen ze nog erg vaak voor. Zo’n behandeling is een grove inbreuk op de lichamelijke integriteit en kan daarbij ook een hele hoop andere gevolgen hebben. Het te vroeg weg halen van één van de geslachtsdelen kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot hormonale ontregeling (afhankelijk aan hormonale behandeling), pijn, depressie en suïcide.
Ook hier in België is het debat rond dit gegeven heel gevoelig. Behandelingen zijn nog steeds te sterk gericht op medische ingrepen en daarom pleiten heel wat activisten en belangengroepen voor een meer humane aanpak. We moeten af van de focus op invasieve, onnodige operaties, die gebaseerd zijn op onwetende ideeën over sekse.

Gelukkig zijn mensen steeds beter geïnformeerd en gaan we traag maar zeker richting een situatie waarin de kinderen/jongeren de keuze krijgen wanneer zij al dan niet de operatie willen ondergaan. Zo’n operatie gebeurt meestal in de puberteit, wanneer ze zich bewust zijn van de risico’s en in staat zijn om al dan niet in te stemmen.
De EU heeft in februari een resolutie aangenomen waarin een duidelijke standaard gezet wordt voor de bescherming van de fysieke integriteit en mensenrechten van intersekse personen. Deze belangrijke stap is ondenkbaar zonder de talrijke activisten en organisaties die blijven vechten voor de rechten van LHBTQIA+ mensen, waaronder ILGA Europe.

Intersekse personen hebben ook een groter risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Het gebeurt nog veel te vaak dat jongeren willen nagaan of iemand “een man of een vrouw is” en denken dat ze het recht hebben om die persoon ongepast aan te raken. Daarnaast is er ook het trauma door het steeds opnieuw aangeraakt worden door dokters.

Het is belangrijk om de correcte terminologie te gebruiken. In het Nederlands wordt de term ‘interseksualiteit’ wel eens gebruikt. Zelf op de website van transgenderinfopunt, een erg goede en informatieve website, staat deze term. Het probleem met ‘interseksualiteit’ is dat dit woord suggereert naar seksualiteit te verwijzen. Aangezien minder geïnformeerde mensen vaak moeite hebben met gender, seksualiteit en sekse uit elkaar te houden, is het belangrijk dat de verstrekkers van informatie de correcte termen gebruiken. Daarom staat in dit artikel ook consistent ‘intersekse’.

Hier is een overzicht van de geschiedenis van het woord ‘intersex’:

Je mag nooit iemand vragen of ze intersekse zijn. Dit is informatie die mensen uit eigen beweging moet geven. Als iemand je toevertrouwt intersekse te zijn, luister dan, steun hen en benadruk dat ze bij jou terecht kunnen. Stel geen invasieve vragen tenzij die persoon daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. Hou die vragen voor Google. Op YouTube zijn er verschillende video’s zoals deze, waarin intersex activisten praten over hun persoonlijke ervaringen. Het is altijd een goed idee om deze te bekijken; zo krijg je meer begrip voor wat het betekent om intersekse te zijn.

Er zijn meer en meer bekende mensen die spreken over hun intersekse, onder wie Belgisch model Hanne Gaby. Zo’n rolmodellen zijn onmisbaar om het taboe en de vooroordelen rond intersekse de wereld uit te helpen.

De schaamte die intersekse mensen aangepraat krijgen is zó gemakkelijk te vermijden. Zij lijden onder de onwetendheid van hun omgeving én hun dokters, omdat ze niet passen in maatschappelijke categorieën die niet eens overeenkomen met de realiteit. Er zijn ongeveer even veel intersekse mensen als mensen met ros haar. Je kent dus waarschijnlijk wel iemand die intersekse is.
Vergeet ook niet: iedereen heeft zijn eigen verhaal en persoonlijkheid, waardoor elk gesprek anders kan zijn. Eén persoon kan trauma’s hebben opgelopen, iemand anders zal dan weer enkel frustraties hebben of is misschien gelukkig en heeft een plaats gevonden bij vrienden en familie. En ze verdienen allemaal ons luisterend oor.

Bekijk om af te sluiten ook zeker deze prachtige, persoonlijke TED-talk van intersekse activist Emily Quinn:

Lees zeker ook de andere delen van deze reeks: L, G, B, T, Q, A, …

//

The LGBTQIA+ acronym encompasses different non-normative identities. It expresses sexual and gender identities. But next to gender and sexuality, there is another “category”: sex. Sex refers to biology: genitals, hormones, secondary sex characteristics etc. According to the norm there are two opposite sexes: male and female. But in reality this division is not sufficient. Just like gender, sex is not as binary as we usually think. In this sixth part of the ‘How To Be An Ally To’ series we will discuss the in between of biology: intersex. (KDB, EF)

An intersex person is someone who by definition does not fit the normative characteristics of one sex. Intersex is a term that refers to biology, and not gender identity. This definition is not very concrete; not everyone has the same idea on what does and what doesn’t fall under the category intersex. It’s not just about chromosomes – like for example people with both XY and XX chromosomes – but also about gonads and anatomy. Approximately 1-2% of the world population is intersex. Causes are the chromosome structure, or insensitivity to certain hormones during the prenatal development.

Some of the intersex conditions are visible at birth, for example a non-normative sex organ. Other conditions appear later, namely during puberty. When a person has for example a vulva, but also internal testicles and XY-chromosomes, this probably won’t get noticed at birth. Doctors “decide” the sex based on what they can see. This decision may seem unambiguous, but it creates a normative expectation, while that person might develop characteristics assigned to the “other” sex. Sometimes doctors know at birth, or later, that their patient is intersex, but keep this information from them.

The main challenge is the lack of correct medical support. For many intersex people, their human rights are being violated from the minute that they’re born. Intersex children are forced into surgeries, usually without any form of informed consent from the child. Their parents are ill informed and doctors propose “correcting” surgeries to “normalise” the sex of the child.

The UN has taken a clear stance by condemning these surgeries, but they are still all too common. Next to being a gross violation of physical integrity, such a treatment can cause a lot of other problems. Removing a sex organ too quickly can cause hormonal disruption (depending on the hormonal treatment), pain, depression and suicide.
The debate around this subject is very sensitive, and Belgium is no exception. Treatments still have too much of a focus on medical procedures, which is why many activists and interest groups call for a more humane approach. We have to get rid of the focus on invasive, unnecessary surgeries, based on ignorant ideas of sex.

The good news is that people are getting more and more informed, and slowly but surely we’re going towards a situation in which the children/adolescents can choose whether they want to have a surgery. This surgery usually happens during puberty, when they are aware of the risks and capable to consent.
The EU has adopted a resolution in which a clear standard is set for the protection of the physical integrity and human rights of intersex people. This is an important step is unthinkable without the numerous activists and organisations working tirelessly for the rights of LGBTQIA+ people, including ILGA Europe.

Intersex people are at a greater risk to be victims of sexual violence. It happens all to often that people want to “check” if someone is “a man or a woman” and think they have the right to inappropriately touch this person. The trauma of being touched over and over again by doctors is also very real.

It is important to use the correct terminology. In Dutch the term “intersexuality” is quite common. Even on the website of transgenderinfopunt (a website mostly on trans issues), a very good and informative website, this term is used. The problem with “intersexuality” is that this word suggests a reference to sexuality. Since less informed people often struggle to separate gender, sexuality and sex, it’s important that those who offer information use the correct terms. So in this article we consistently use the term “intersex”.

Here is an overview of the history of the word “intersex”:

You can’t ever ask someone if they’re intersex. This is information they have to tell you on their own terms. If someone tells you they’re intersex, listen, support them and stress that you’re always there for them. Don’t ask invasive questions if this person hasn’t explicitly told you that you can. Keep those questions for Google. On YouTube there are many videos like this one, in which intersex activists talk about their personal experiences. It’s always a good idea to watch these; you’ll get a better grip of what it means to be intersex.

There are more and more well-known people who are open about being intersex, for example Belgian model Hanne Gaby. Role models are essential to get rid of the taboo and preconceptions about being intersex.

Intersex people are made to feel ashamed and this is so easy to avoid. They suffer because of the ignorance of the people around them and their doctors, because they don’t fit the societal categories that don’t even match with reality. The number of intersex people is close to the number of redheads. You probably know someone who is intersex.

And don’t forget: everyone has their own story and personality, so every conversation could be different. One person can have a lot of trauma, another person might only have some frustration, or they could be happy and could have found a place with their friends and family. And they all deserve our listening ears.

To sign off, be sure to watch this wonderful, personal TED-talk by intersex Emily Quinn:

Be sure to read the other parts or this series: L, G, B, T, Q, A, …

5 Replies to “How To Be An Ally To the I [NL/EN]”

Leave a Reply

Your email address will not be published.