// English version below //

We hebben je al voorzien van enkele algemene tips & tricks om een ally te zijn voor de LHBTQIA+ gemeenschap (deel I en deel II). Maar de letters in dit acroniem staan voor specifieke gemeenschappen, die allemaal hun specifieke problemen en hindernissen hebben. In deze reeks zullen we een meer diepgaande blik werpen op de welbepaalde moeilijkheden waarmee deze groepen moeten omgaan, want je bewust zijn van en bijgeschoold zijn over deze problemen is een belangrijk onderdeel van het ally-zijn. Deze vierde installatie onderzoekt hoe je een ally kan zijn voor transgender personen. (MF & EF)

Eerst en vooral

In tegenstelling tot de L, G en B in het acroniem, verwijst de T niet naar een seksuele oriëntatie (tot wie voelt iemand zich aangetrokken), maar naar een genderidentiteit (het gender waarmee een persoon zich identificeert) – zodus –gender. Transgender personen identificeren zich als een gender dat hen bij hun geboorte niet werd toegeschreven. Wees je ervan bewust dat niet enkel trans personen zich als een bepaald gender identificeren. Cisgender mensen doen dit ook, maar dan met het gender dat hen wel bij hun geboorte werd toegeschreven; zij zijn geen “neutrale mens”.
Het is belangrijk om te benadrukken dat sekse (of geslacht) en gender verschillende dingen zijn. Ze kunnen natuurlijk met elkaar in verband staan, maar ze zijn niet equivalent. En dan nog, de dimensies van gender zijn veel te divers en dynamisch om in hokjes te steken die gedefinieerd worden door genitalia. Sekse is niet eens binair, want intersekse personen bestaan ook.

Je mag het woord “transseksueel” niet gebruiken in plaats van transgender. Het komt van de tijd waarin trans zijn werd gezien als een seksuele afwijking, zoals homoseksualiteit. Vandaag betekent het gewoonlijk een persoon die een gender reassignment surgery, in het Nederlands vaak “geslachtsoperatie” genoemd, ondergaan heeft – “transsekse” zou eigenlijk een meer correcte term zijn. Maar aangezien de status van de geslachtsdelen van een trans persoon jouw zaken niet zijn, mag je deze dingen niet veronderstellen of vragen. Sommige (vaak iets oudere) trans personen hebben een voorkeur voor het woord om te benadrukken dat ze deze operaties hebben gehad, maar het is dus geen parapluterm zoals transgender. Veel mensen zien het als een scheldwoord.

Laat de tegenstelling achterwege

Door een cisnormatieve lens zouden we zomaar kunnen veronderstellen dat een trans persoon ofwel iemand is die een vrouwelijk gender werd toegeschreven en fysieke transitie naar man ondergaat – een trans man – ofwel iemand is die een mannelijk gender werd toegeschreven en fysieke transitie naar vrouw ondergaat – een trans vrouw. Voor sommige mensen is dit waar, maar daar stopt het niet. De term transgender strekt zich uit over een waaier aan mogelijkheden en/of transitie-ervaringen. Trans mensen hebben geen “medische transitie” nodig om trans te zijn; ze moeten er ook niet “uitzien als” hun gender. Sommige mensen veranderen niet echt veel aan hun uiterlijk na uit de kast te komen, terwijl anderen wel hormonen nemen en/of één of meerdere operaties ondergaan. Dit zijn persoonlijke keuzes die af kunnen hangen van gender dysforie , willen passen (gezien worden als cisgender, red.), medische risico’s, professionele omstandigheden, financiële problemen, etc. Welke keuze ze ook maken, trans personen verdienen gesteund te worden door hun vrienden en familie, en de gepaste begeleiding te krijgen van medische professionals.

M/V/X is een mooie reeks over enkele trans personen in België, hun moeilijkheden en overwinningen. En in deze video praten enkele Amerikaanse trans kinderen over hun familie:

Het is ongelofelijk grof en respectloos om commentaar te geven over de transitie van een trans persoon en of deze “goed gelukt is”. Trans mensen proberen niet cis te worden, en het projecteren van ciscentrische idealen op hoe ze er uitzien en op hun beslissingen rond hun transitie is gewoon transfoob.

Er zijn ook mensen die niet in de man/vrouw binariteit passen en zich ergens in het midden van, buiten, of op meerdere (misschien constant veranderende) plaatsen van het genderspectrum bevinden. Deze mensen vallen in principe onder de trans paraplu, maar zij vinden het niet allemaal oké om dit label te krijgen, dus vraag hen op welke manier je het best naar hen kan refereren.

Vergeet nooit de voornaamwoorden

Nu we het toch over identiteit en expressie hebben, is het altijd belangrijk om erop te wijzen dat voornaamwoorden er echt toe doen. Erkennen en respecteren van hun wens om op een bepaalde manier aangesproken worden, laat hen toe om bevestiging te voelen van hun genderidentiteit, en om zich gewoon gerespecteerd te voelen als mens. Het is nooit respectloos om iemand te vragen welke voornaamwoorden ze gebruiken, dus geneer je niet om dit te doen, en vermijd ten allen tijde veronderstellingen. Als je toch een foutieve veronderstelling maakt, of later een verkeerd voornaamwoord gebruikt, verontschuldig je gewoon – één keer is genoeg – en doe het de volgende keer beter.

De Trans Pride Vlag

De trans gemeenschap heeft haar eigen vlag. Deze werd gecreëerd door Amerikaanse trans vrouw Monica Helms in 1999. Ze staat symbool voor trans trots, diversiteit en rechten. Er zijn vijf horizontale strepen: 2 blauwe die de traditionele kleur voor jongens voorstelt, 2 roze voor de traditionele meisjeskleur, en nog één witte streep voor zij die in transitie zijn, of zich als genderneutraal (bijvoorbeeld agender) identificeren, een gender dat zich tussenin bevindt (zoals niet-binair of genderqueer), of een ongedefinieerd gender.

TransgenderFlag-1600x900.jpg

Drie dingen om te onthouden

Natuurlijk hebben trans mensen ook eens seksualiteit. Gender en seksualiteit zijn verschillende dingen. Ze zijn echter niet ongerelateerd, aangezien gender – of op z’n minst genderexpressie – voor veel mensen een invloed heeft op wie ze aantrekkelijk vinden. Trans mensen worden vaak verondersteld hetero te zijn, maar dit hoeft uiteraard niet waar te zijn. Hun seksualiteit zou daarnaast ook kunnen veranderen tijdens hun transitie. De seksuele identiteit van queer trans mensen wordt vaak uitgewist, dus probeer hier aan te denken.

Trans mensen zijn vaak meer zichtbaar, en dus ook meer kwetsbaar. Ze worden geconfronteerd met indringende discriminatie in verschillende delen van hun leven, zelf binnen de LHBTQIA+ gemeenschap. Ze zijn ook vaker het doelwit van fysiek en mentaal geweld.

Trans zijn is geen mentale ziekte. Nochtans staat trans zijn nog steeds in de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Men heeft dit gedaan om de toegang tot gender-affirmerende behandelingen en medische transitie te faciliteren. Ondanks de “goede intenties” zijn veel trans mensen het erover eens dat het tijd is om transgender zijn van de DSM te halen, omdat het een negatieve invloed kan hebben op het begrip van de maatschappij en het stigma rond trans zijn kan verhogen.

Trans representatie

Hoewel er de laatste jaren erg grote vooruitgang gemaakt is, is de trans representatie in de media nog niet wat het zou moeten zijn. Er zijn erg weinig trans personages, en als ze er wel zijn, dienen deze personages de narratief van iemand anders, vallen ze onder gevaarlijke stereotypen en clichés, en worden ze gespeeld door cisgender acteurs. Maar er is ook erg goede representatie voor trans vrouwen in Her Story of Pose, en trans mannelijke personages in The OA, Shameless en Queen Sugar.

Als we kijken naar de ongelofelijke impact die mensen zoals Laverne Cox, Elliot Fletcher en Janet Mock hebben met hun kunst en hun aanwezigheid in de Amerikaanse media, is het duidelijk dat trans mensen zelf de eigendom over hun verhalen moeten hebben voor er echte vooruitgang plaatsvindt. In België is deze boodschap nog heel erg omstreden. Toch is er recent een trans acteur gecast voor een trans rol in de Ketnet serie 4eVeR, dus de vooruitgang begint stilaan te komen…

Lees zeker ook de andere delen van deze reeks: L, G, B, Q, I, A, …

//

We have already provided you with some general tips & tricks to be an ally to the LGBTQIA+ community (part I and part II). But the letters in this acronym refer to specific communities, which all have their specific issues and hardships. In this series we will give you a more in depth view of the particular things these groups deal with, because being aware of and educated on these issues is an important part of being an ally. The fourth part of this series explores how you can be an ally to transgender people. (MF & EF)

First things first

As opposed to the L, G and B in the acronyms the T does not refer to sexual orientation, which is about who you’re attracted to, but to gender identity (the gender a person identifies with) – hence -gender. Transgender people identify as a gender they were not assigned at birth. Be aware that not only trans people identify as a certain gender. Cisgender people do this as well, but as the gender that they were assigned; they are not “human neutral”.
It is important to stress that sex and gender are not the same thing. They can of course be connected, but these two terms are not equivalent. Even then, the dimensions of gender are too diverse and dynamic to be fit into boxes defined by genitalia. Sex isn’t even a binary, since intersex people exist too.

You can’t just use the word ‘transsexual’ instead of transgender. It stems from the time when being trans was seen as a sexual deviation, like homosexuality. Today it usually means someone who has had gender reassignment surgery – so ‘transsex’ would be a more correct term. But since the state of a trans person’s genitalia is none of you business, you shouldn’t assume or ask these things. Some (usually older) trans people prefer the word to stress they have had these surgeries, but it is not an umbrella term like ‘transgender’. It is regarded as a slur by a lot of people.

Let’s leave the binary behind

Through a cisnormative lens we may promptly assume that a trans person is someone who is either assigned female at birth and physically transitions to male – a trans man – or someone who is assigned male at birth and physically transitions female – a trans woman. For some people this is true, but it does not quite end there. The term transgender encompasses a great range of possibilities and/or transition journeys. Trans people don’t have to medically transition to be trans; they also don’t have to “look like” their gender. Some people don’t change much of their looks after coming out, while others do take hormones and/or have one or more surgeries. These are personal choices that can depend on gender dysphoria , wanting to “pass”, medical risks, professional circumstances, financial issues, etc. Whichever choice they make, trans people deserve to be supported by their friends, family, and get the appropriate guidance by medical professionals.

In this video trans kids talk about being raised by their families:

It is incredibly rude and disrespectful to comment on whether someone’s transition ‘succeeded’. Trans people are not trying to become cis, and projecting ciscentric ideals on how trans people look and on their decisions about their transition is simply transphobic.

There are also people who don’t fit into the male/female binary, finding themselves in between, outside of, or on multiple (possibly constantly changing) places on the gender spectrum. These people fall under the trans umbrella, but not all of them are fine with that label, so ask them how they wish to be referred to.

Never forget the pronoun

Since we are talking about identity and expression, it is always important to point out that pronouns matter. Acknowledging and respecting how people want to be referred to, allows them to feel affirmed in their gender identity, and just feel respected as a human being. It is never disrespectful to ask someone which pronouns they use, so don’t feel shy to ask, and try to avoid assumptions. If you do make an incorrect assumption, or later on use an incorrect pronoun, just apologise – once is enough – and do better next time.

The Trans Pride Flag

The trans community also has their own flag. It was created by American trans women Monica Helms in 1999. It is a symbol of trans pride, diversity and rights. It consists of 5 horizontal stripes: 2 blue strips representing the traditional colour for baby boys, 2 pink strips representing the traditional colour for baby girls, and 1 white strip representing those who are transitioning or consider themselves a neutral gender (for example agender), a gender that is sort of in between (like non-binary or genderqueer), or an undefined gender.

TransgenderFlag-1600x900.jpg

Three things to keep in mind

Of course trans people also have a sexuality. Gender and sexuality are different things. They are not unrelated though, since for many people gender – or at least gender expression – is a factor in who they’re attracted to. Trans people are often assumed to be straight, but of course this doesn’t have to be true. Next to that, their sexuality might even shift during transition. Queer trans people their sexuality is often erased, so be mindful of these things.

Trans people tend to be more visible and therefore more vulnerable. They face pervasive discrimination in many areas of their lives, even inside the larger LGBTQIA+ community. They are also more prone to be target of physical and psychological violence.

Being trans is not a mental illness. However, being trans is still listed in the DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). In fact, it was listed under DSM in order to facilitate access to gender-affirming treatment and medical transition. Despite the “good intensions” many trans people agree that is time to withdraw being transgender from the DSM since it can negatively affect understanding and increase the stigma around being trans.

Trans representation

Even though there have been huge strides made in the last few years, trans representation in the media is still not what it should be. There are very little trans characters, and when they are represented, trans characters serve someone else’s narrative, follow dangerous tropes and are played by cisgender actors. But there is some great representation for trans women in Her Story or Pose, and trans male characters in The OA, Shameless and Queen Sugar.

If we look at the incredible impact people like Laverne Cox, Elliot Fletcher and Janet Mock have made with their art and their presence in the American media, it is clear that trans people should be in charge of their narratives for real progress to occur. In Belgium this message is still very contested. However, a trans actor was recently cast for a trans role in the Ketnet series 4eVeR, so progress is in the making…

Be sure to read the other parts or this series: L, G, B, Q, I, A, …

7 Replies to “How To Be An Ally To the T [NL/EN]”

  1. Het is zo belangrijk om meer bewustzijn te verspreiden! ❤ Je had het over het programma M/V/X, in Nederland is er ook een programma dat daarop lijkt, Hij Is Een Zij, en daarin wordt super respectvol omgegaan met de mensen in kwestie. Eerst ging het alleen maar over binaire transgenders, maar in het meest recente seizoen hebben ze ook iemand gevolgd die non-binair is. Ik zie vooruitgang ❤ maar we zijn er nog lang niet, natuurlijk. (Van iemand die de B in LGBT+ is)

Leave a Reply

Your email address will not be published.