// English version below //

We hebben je al voorzien van enkele algemene tips & tricks om een ally te zijn voor de LHBTQIA+ gemeenschap (deel I en deel II). Maar de letters in dit acroniem staan voor specifieke gemeenschappen, die allemaal hun specifieke problemen en hindernissen hebben. In deze reeks zullen we een meer diepgaande blik werpen op de welbepaalde moeilijkheden waarmee deze groepen moeten omgaan, want je bewust zijn van en bijgeschoold zijn over deze problemen is een belangrijk onderdeel van het ally-zijn. Als eerste: hoe kan je een ally zijn voor lesbische vrouwen. (EF)

Ah ja? Bewijs maar

Vrouwen worden vaak niet serieus genomen, in meer dan één context, en hun seksualiteit is geen uitzondering. Vooral wanneer ze “er niet uitzien als een lesbienne” volgens de maatschappij – wat betekent dat ze er conventioneel vrouwelijk uitzien – wordt er van hen verwacht dat ze een show opvoeren voor, laten we eerlijk zijn, mannen.
Beelden van vrouwen die seksueel zijn met elkaar zijn allesbehalve zeldzaam in onze cultuur, maar het is bijna altijd door de mannelijke blik. Het is een performance van seksualiteit die tegemoetkomt aan specifiek hetero mannen, wat geen enkele waardevolle representatie biedt aan lesbiennes en hen ontdoet van de eigendom van hun seksualiteit: wanneer vrouwen seksueel zijn met elkaar wordt dit waargenomen alsof dit voor andere mensen is, en nooit voor de vrouwen zelf.

Helaas is het in vraag stellen van de seksualiteit van conventioneel vrouwelijke vrouwen iets wat ook binnen de gemeenschap bestaat. De lesbische gemeenschap heeft een vreemde relatie met vrouwelijkheid: soms wordt het veroordeeld, dan weer gevierd, omdat conventioneel mannelijk lesbiennes “lesbische stereotypen veroorzaken” – wat belachelijk is, aangezien stereotypen gecreëerd worden door mensen die veralgemenen, niet door mensen die gewoonweg zichzelf zijn.

Geen man kunnen vinden

Sommige mensen zijn er van overtuigd dat vrouwen op andere vrouwen vallen omdat ze “geen man kunnen vinden”. Het impliceert dat liefde tussen vrouwen een slappere, mindere versie is van liefde tussen een man en een vrouw, wat zowel homofoob als incorrect is. (Overigens kan ik je verzekeren dat het als vrouw bij benadering een miljoen keer moeilijker is om een vriendin te vinden dan om een vriend te vinden.)

Het is oké zolang je maar niets bij mij probeert

Dit is een reactie die veel lesbiennes al wel eens zijn tegengekomen. Mensen die dit zeggen, gaan er niet alleen van uit dat ze het godsgeschenk aan de wereld zijn, maar zorgen ervoor dat de coming out van de andere persoon over zichzelf gaat. Een coming out over zichzelf laten gaan is een veelvoorkomende reactie van hetero mensen, zowel familie als vrienden. Een tip: als iemand uit de kast komt, doe dit dan niet. Het is een moment dat aan de andere persoon toebehoort. Behalve als jij ook LHBTQ+ bent, natuurlijk. Voel je vrij om ook bij hen uit de kast te komen, da’s echt keitof.

Naast vervelend, is deze zin ook gevaarlijk. Het draagt bij aan het schadelijke stereotype van de “predatory lesbian”: lesbiennes die achter hetero vrouwen zitten en hen “bekeren tot het lesbisch zijn”. Dit was een courante trope (cliché, red.) in 19e en 20e eeuwse literatuur en film, maar het bestaat nog steeds in boeken en films die vandaag gemaakt worden. Meestal probeert een oudere vrouw, die zich bewust is van haar seksualiteit, een jongere, (vermoedelijk) heteroseksuele – of “ze weet het nog niet” – vrouw te krijgen. Een leeftijdsverschil of een bepaalde machtsdynamiek zijn niet noodzakelijk problematisch, maar we zouden behoedzaam moeten zijn voor het soort boodschappen dat meegegeven wordt door de kunst die we consumeren.
De predatory lesbian trope is oud, afgezaagd en schadelijk, dus laten we er niet langer aan toegeven. Trouwens, het is algemeen bekend onder lesbiennes (en andere queer vrouwen) dat zij het niet zijn die achter hetero vrouwen zitten, maar dat het in realiteit omgekeerd is…

Seksuele fluïditeit

De laatste jaren is er een toenemend begrip van de fluïditeit van seksualiteit en gender, zo ook de succesvolle toe-eigening van het woord “queer”. Dit is absoluut een positieve evolutie, maar het is geen excuus om de identiteit van iemand die gewoon niet op mannen valt in vraag te stellen of te invalideren. Seksuele fluïditeit gebruiken als een argument lijkt progressiever, maar uiteindelijk is het even walgelijk als elk ander argument om lesbiennes ervan te “overtuigen” dat ze eigenlijk wel op mannen vallen.

Trans lesbiennes en women-only ruimtes

Trans vrouwen zijn vrouwen. Trans lesbiennes bestaan en zijn waardevol. Trans vrouwen horen thuis in ruimtes voor vrouwen. Terfs wees verdwenen. Bedankt voor uw tijd.

PDA

Publieke affectie is altijd een overweging voor lesbiennes. Zoals Denice Frohman zegt in haar gedicht ‘Dear Straight People’: “kissing my girlfriend without looking to see who’s around is a luxury I have not fully had yet”. Pride optochten zijn misschien een uitzondering, maar in de publieke ruimte is het niet altijd veilig voor lesbiennes om te kussen, knuffelen of zelf elkaars hand vast te houden. De combinatie van een vrouw en lesbisch zijn verhindert hen de toegang tot deze vrijheid.

Ik hou gewoon niet van het woord ‘lesbienne’

Dit is een interessante. Het is een mening die gedeeld wordt door veel mensen, zowel lesbiennes als niet-lesbiennes, en ook in verschillende talen. Het zou gewoon iets fonetisch kunnen zijn, dat de combinatie van de letter “l” met de letter “b” het probleem is. Maar er zegt nooit iemand dat Louboutin, lichtbak, of lumberjacksee what I did there – lelijke woorden zijn. Dus er zit dan toch meer achter…
Het woord “gay” is ook in het Nederlands een populair alternatief. “Gay vrouwen” wordt als neutraler gezien dan lesbiennes. Het woord lesbienne lijkt explicieter te zijn, mogelijk verbonden met de seksualisering van vrouwen, terwijl de mannelijkheid van het woord “gay” het meer acceptabel maakt.

De aversie tegenover deze term wordt niet veroorzaakt door het woord zelf, maar door de connotatie en associaties die errond hangen, omdat lesbisch zijn blijkbaar iets slechts is. Maar gelukkig is er weinig waar de LHBTQ+ gemeenschap beter in is dan het zich opnieuw toe-eigening van dingen. Dus laten we dat doen, want lesbiennes verdienen ook hun eigen woord.

Historisch heteroseksueel

En last but not least: geschiedenis. Wanneer je een geschiedenisboek leest, zou het je kunnen opvallen dat de geschiedenis wel heel erg heteroseksueel is. Bekende mensen die zeer liefdevolle letters schreven naar hun gelijk-gegenderde maatjes worden beschreven als “heel erg goede vrienden”. Er zijn zelf mensen die beweren dat Onze Lesbische Moeder Sappho niet echt op vrouwen viel.
Een veelgebruikt argument is dat de termen die we vandaag gebruiken en ons huidig begrip van seksualiteit toen niet bestond, wat dan betekent dat die mensen niet homoseksueel waren. Het is natuurlijk waar dat de woorden niet zo oud zijn, maar deze retoriek is in essentie een excuus om niet te moeten toegeven dat queer mensen altijd al bestaan hebben en altijd zullen bestaan.

Er zijn wel al enkele verbeteringen. Bijvoorbeeld in de film ‘The Favourite’ (die een Best Picture Oscar had moeten krijgen, don’t @ me) is de relatie tussen Queen Anne en Sarah Churchill expliciet romantisch en seksueel. Tijdens de promotie van de film benadrukte actrice Rachel Weisz continu dat, hoewel er complexe machtsdynamieken in hun relatie zaten, Queen Anne en Lady Marlborough heel erg van elkaar hielden.

En ik zal jullie verlaten met deze fabuleuze vrouw: Suzan Daniel. Ze was een lesbienne die de straten van Brussel bewandelde in pak en hoed, en ze stichtte de Belgische holebi-beweging na de Tweede Wereldoorlog. In 1996 werd een holebi-archief gecreëerd dat naar haar werd vernoemd: Fonds Suzan Daniel. Je kan hier nog wat meer over haar lezen.

a9116f284a8d6b01e3944e6a4e3e2af9

Lees zeker ook de andere delen van deze reeks: G, B, T, Q, I, A, …

//

We have already provided you with some general tips & tricks to be an ally to the LGBTQIA+ community (part I and part II). But the letters in this acronym refer to specific communities, which all have their specific issues and hardships. In this series we will give you a more in depth view of the particular things these groups deal with, because being aware of and educated on these issues is an important part of being an ally. First off: how to be an ally to lesbian women. (EF)

Yeah? Prove it

Women tend to not be taken seriously in many contexts, and their sexuality is not an exception. Especially when they “don’t look like a lesbian” according to society – meaning they look conventionally feminine – they are expected to put on as show for, let’s be honest, men.
Imagery of women being sexual with each other is actually very common in our culture, but it is almost always under the male gaze. It’s a performance of sexuality catered to specifically straight men, which doesn’t offer any valuable representation for lesbians and takes away their ownership of their sexuality: women being sexual is perceived as being for other people, and never for the women themselves.

Sadly, questioning conventionally feminine women’s sexuality is something that also exists inside the community. The lesbian community has an odd relationship with femininity: sometimes it’s judged, and at other times it’s celebrated, because conventionally masculine lesbians “cause lesbian stereotypes” – which is ridiculous, since stereotypes are created by people who generalise, not by people who are simply being themselves.

Not being able to find a man

Some people are under the impression that women are into other women because they “can’t find a boyfriend”. It implies that love between women is a watered-down, lesser version of love between a man and a woman, which is both homophobic and incorrect. (Also I can assure you that as a woman it is approximately one million times harder to find a girlfriend than it is to find a boyfriend.)

It’s fine as long as you don’t hit on me

This is a response a lot of lesbians have encountered at least once. People who say this not only assume they are God’s gift to the world, but also make someone’s coming out about themselves. Making a coming out about themselves is actually a very common response of straight people, both family and friends. A tip: if someone comes out to you, don’t do this. It’s a moment that belongs to the other person. Except if you’re LGBTQ+ too, of course. Feel free come out to them too, it’s super fun.

Apart from being annoying, this phrase also dangerous. It contributes to the harmful stereotype of the “predatory lesbian”: lesbian women who go after straight women and “convert them to lesbianism”. It was very common trope in 19th and 20th century literature and film, but it still exists in books and films that are being made today. Usually an older woman who is aware of her sexuality pursues a younger, (presumably) straight – or at least “she doesn’t know yet”. Age difference or a certain power dynamic are not necessarily problematic, but we should be wary of the kind of messages that are being put forward in the art we consume.
The predatory lesbian trope is old, tired and damaging, so let’s not indulge in it anymore. By the way, it is common knowledge amongst lesbians (and other queer women) that it is not them who pursue straight women, but that in fact, it’s the other way around…

Sexual fluidity

In recent years there has been an increasing understanding of the fluidity of sexuality and gender, hence the successful reappropriation of the word “queer”. This is very much a positive evolution, but it’s not an excuse to question or invalidate the identity of someone who just isn’t into men. Using sexual fluidity as an argument seems more progressive, but in the end it’s just as gross as any other argument to “convince” lesbians that they actually are into men.

Trans lesbians and women-only spaces

Trans women are women. Trans lesbians are real and valid. Trans women belong in women only spaces. Terfs begone. Thank you for your time.

PDA

Public displays of affection are never without consideration for lesbians. As Denice Frohman says in her poem ‘Dear Straight People’: “kissing my girlfriend without looking to see who’s around is a luxury I have not fully had yet”. Pride parades are perhaps an exception, but public places are not always safe for lesbians to kiss, cuddle or even hold hands. The combination of being both a woman and a lesbian prevents them of accessing this freedom.

I just don’t like the word ‘lesbian’

So this is an interesting one. It’s an opinion shared by a lot of people, both lesbians and non-lesbians. It could be just a phonetic thing, that the combination of the letter “l” with the letter “b” is just a no-no. But no one ever says that Louboutin, limber or lumberjack – see what I did there – are ugly words. So there seems to be more to it…
The word “gay” is a popular alternative. “Gay women” is considered to be more neutral than lesbians. There seems to be something about the word lesbian that is more explicit, possibly connected to the sexualisation of women, whereas the masculinity of the word “gay” making it more acceptable.

The aversion to this term is not caused by the word itself, but because of the connotation and associations that surround it, because being a lesbian is supposedly a bad thing. But luckily, if there is anything the LGBTQ+ community is good at, it’s reclaiming things. So let’s reclaim it, because lesbians deserve a word of their own.

Historically heterosexual

And last but not least: history. When you read through any old history book, you might notice that it is very, very straight. Famous people who wrote very loving letters to their same-gendered pals are described as “very good friends”. There are even people who claim that Our Lesbian Mother Sappho was not into women.
An often-used argument is that the terms we use today, and our current understanding of sexuality did not exist then, which then means that those people weren’t gay. It is of course true that the words are not that old, but this rhetoric is essentially an excuse to not have to admit that queer people have always existed and will always exist.

There have been some improvements, though. For example in the film The Favourite (which should have gotten the Best Picture Oscar, don’t @ me), the relationship between Queen Anne and Sarah Churchill is explicitly romantic and sexual. During press actress Rachel Weisz continuously stressed that, although there were complex power dynamics in their relationship, Queen Anne and Lady Marlborough were very much in love.

And I will leave you with this fabulous woman: Suzan Daniel. She was a lesbian who walked the streets of Brussels in suit and hat, and founded the Belgian LGB-movement after WWII. In 1996 an LGB-archive was created, which was named after her: Fonds Suzan Daniel.

a9116f284a8d6b01e3944e6a4e3e2af9

Be sure to read the other parts or this series: G, B, T, Q, I, A, …

7 Replies to “How To Be An Ally To the L [NL/EN]”

Leave a Reply

Your email address will not be published.