// Nederlandse versie onderaan //

There are many ways in which we can learn how to be helpful and open people. We often consult guide books when going on holiday, we read the manuals of our new appliances, and we even cook from recipes when we want something to be extra special. This is how you could see the following article: as a recipe on how to be even more helpful and more knowledgeable. (MM)

Do approach others with a kind and open mind. If you can open yourself to difference while still appreciating it, you can pave the way for building a healthy relationship with anyone. It is only through kindness, generosity, openness, inclusion and good intentions that you can become a good ally. Try to approach new people and new ideas this way, not through criticism or defensiveness.

Don’t assume based on what you see or hear. Sometimes the identities you might perceive don’t actually match the ones inside. If someone has not come forward to you as “gay”, don’t assume that they are. If someone looks particularly masculine on a certain day, don’t assume they’re a boy. Gender presentation and behaviour can change daily because of numerous factors.

Do respect everyone’s preferred pronouns. Ask if you are unsure. Many members of the trans* and queer communities will have a certain preference in the way they would like to be addressed. Non-binary (identifying as neither men nor women) people, for example, might ask you to speak of them as “they/them”. The first way to show someone you respect them is to use their preferred pronouns.

Don’t assume being straight as the default. It is very difficult to not be influenced by mainstream society. In the Western world, we live in a heteronormative society, which means that being straight and the behaviours that come with it are understood as the normal, the default. This is part of the reason why LGBTQ+ people have to come out of the closet not just once, but in every new social setting. One of the greatest things you can do as an ally, is to not assume immediately that someone you meet is straight and/or cisgender (when someone’s gender matches what they were assigned at birth). Learn about each other through friendships and relationships, not assumptions.

Do treat LGBTQ+ people as you would everyone else. If you say “hi” to your straight neighbours, say “hi” to your gay ones too. If you’d hold the door for someone, hold it regardless of their gender or sexuality. If you wouldn’t stare at a straight or cisgender person in the street, don’t stare at a gay or trans person.

Don’t worry about not understanding. Be honest about it. Some of the greatest things happen precisely because we don’t understand them. What is unknown should not be judged as worse, but as different and equally valuable. Conversation is always a learning process. Challenge yourself to be that constantly growing person.

Do take other people’s feelings and comments seriously. If someone tells you not to refer to them a certain way, or if someone points out that what you said might have been unwillingly homophobic or offensive, listen to them and try to understand where the mistake was. It takes a lot of courage for LGBTQ+ people to point out problematic language and behaviour, and the least you can do is listen with an open mind.

Don’t use words whose meaning you’re not certain of. We overhear a lot of conversations in our daily lives, and many people around might use words that are offensive or at least somewhat unkind towards someone’s identity. Don’t use “hermaphrodite”, instead use the word “intersex”. Don’t say “transvestite”, instead let the other person guide you on whether they are trans*, a drag artist, a crossdresser, and so on.

Do be supportive. Support their experiences and appreciate their trust in you if they have chosen to come out to you or tell you about their life. Don’t taunt, don’t push someone. Don’t make them tense and don’t make them rush. Be positive of their identity and their life.

Don’t ask about someone’s sex life, especially their HIV status. If you already apply this in conversations with straight people, apply it with all the LGBTQ+ people you meet. Don’t cross the line of privacy. It’s rude and it reduces people to their sexual orientation or status, when we all can offer so much more than that as people. This also applies to asking gay men whether they are “top” or “bottom” and asking trans people “how do you do it?” If you are curious, google it and educate yourself, but don’t break someone’s privacy for your inquiry.

//

Er zijn veel manieren waarop we kunnen leren om behulpzame en open mensen te zijn. Vaak gebruiken we reisgidsen, lezen we de handleiding van onze nieuwe toestellen, en koken we zelfs met recepten wanneer we iets extra speciaals willen maken. Dit is hoe je dit artikel zou kunnen zien: als een recept om nog behulpzamer en beter geïnformeerd te zijn. (MM)

Benader anderen met een aardige en open geest. Als je jezelf kan openstellen voor verschillen, en die verschillen ook kunt appreciëren, kan je de weg vrijmaken om een gezonde relatie op te bouwen met eender wie. Enkel door zachtaardigheid, generositeit, openheid, inclusie en goede intenties kan je een goede ally worden. Probeer nieuwe mensen en nieuwe ideeën op deze manier te benaderen, en niet met kritiek of een defensieve houding.

Doe geen aannames op basis van wat je ziet of hoort. Soms kunnen de identiteiten die je waarneemt niet overeenkomen met die vanbinnen. Wanneer iemand jou niet heeft verteld “gay” te zijn, ga er niet vanuit dat ze dat zijn. Als iemand op een zekere dag er bepaald mannelijk uitziet, ga er niet van uit dat deze persoon een jongen is. Genderpresentatie en gedrag kunnen dagelijks veranderen omwille van verschillende factoren.

Respecteer de voornaamwoorden van elke persoon. Vraag het als je niet zeker bent. Veel leden van de trans* en queer gemeenschappen zullen een bepaalde voorkeur hebben over hoe je naar hen verwijst. Niet-binaire (zich identificeren noch als man, noch als vrouw) mensen, bijvoorbeeld, zouden je kunnen vragen om met “die/hun” over hen te spreken. De eerste manier om te laten zien dat je hen respecteert, is door de juiste voornaamwoorden te gebruiken.

Ga er niet van uit dat hetero zijn de standaard is. Het is erg moeilijk om niet beïnvloed te worden door de mainstream maatschappij. In de westerse wereld leven we in een heteronormatieve samenleving, wat betekent dat hetero zijn en de gedragingen die daarbij horen begrepen worden als het normale, de standaard. Dit is deels de reden waarom LHBTQ+ mensen niet slechts één keer uit de kast moeten komen, maar in elke nieuwe sociale omgeving. Eén van de beste dingen die je kan doen als een ally is er niet meteen van uitgaan dat iemand die je ontmoet heteroseksueel en/of cisgender (wanneer iemands gender komt overeen met wat ze bij de geboorte toegewezen kregen). Leer bij over elkaar door vriendschap en relaties, en niet door aannames.

Behandel LHBTQ+ mensen zoals je iedereen zou behandelen. Als je “hallo” zegt tegen je heteroseksuele buren, zeg dan ook “hallo” als ze homo zijn. Als je de deur voor iemand zou openhouden, doe dat dan ongeacht hun gender of seksualiteit. Als je niet naar een heteroseksuele of cisgender persoon zou staren op straat, staar dan ook niet naar een gay of trans persoon.

Maak je geen zorgen dat je het niet begrijpt. Wees er eerlijk over. Soms gebeuren de beste dingen precies omdat we hen niet begrijpen. Wat onbekend is, zou niet beoordeeld mogen worden als slechter, wel als anders en evenwaardig. Conversatie is altijd een leerproces. Daag jezelf uit om die voortdurend groeiende persoon te zijn.

Neem de gevoelens en opmerkingen van andere mensen serieus. Wanneer iemand je zegt niet op een bepaalde manier naar hen te verwijzen, of wanneer iemand je wijst op iets wat je gezegd hebt dat onbedoeld homofoob of kwetsend was, luister naar hen en probeer te begrijpen waar de fout zat. Het vraagt veel moed van LHBTQ+ mensen om problematisch taalgebruik en gedrag aan te kaarten, en het minste wat je kan doen is luisteren met een open geest.

Gebruik geen woorden waarvan je niet zeker weet wat ze betekenen. We horen veel gesprekken in ons dagelijks leven, en veel mensen rondom jou kunnen woorden gebruiken die kwetsend of op z’n minst onvriendelijk zijn tegenover iemands identiteit. Gebruik niet “hermafrodiet”, maar “intersekse”. Zeg niet “travestiet”, maar laat de andere persoon je aangeven of ze trans* zijn, een drag artiest, een crossdresser, enzovoort.

Wees behulpzaam. Ondersteun hun ervaringen en apprecieer hun vertrouwen in jou wanneer ze ervoor hebben gekozen om hun seksuele of genderidentiteit met jou te delen, of om je te vertellen over hun leven. Wees niet spottend, push niemand. Maak hen niet gespannen en jaag hen niet op. Wees positief over hun identiteit en hun leven.

Vraag iemand niet over hun seksleven, vooral niet over hun hiv status. Als je dit al toepast in je gesprekken met hetero personen, doe dat ook bij alle LHBTQ+ mensen die je ontmoet. Ga niet over die privacygrens. Het is onbeschoft en reduceert mensen tot hun seksuele oriëntatie of status, terwijl we als mensen allemaal veel meer te bieden hebben dan dat. Dit geldt ook bij het vragen aan homomannen wie de “top” en wie de “bottom” is, en vragen aan trans personen “hoe doe jij het?” Als je nieuwsgierig bent, google het en school jezelf bij, maar breek niet iemands privacy voor jouw onderzoek.

One Reply to “Do’s and Don’ts of Being a Good LGBTQ+ Ally [EN/NL]”

Leave a Reply

Your email address will not be published.