// Dutch version below // 

Are you concerned about the world around you? Do you believe that even the smallest acts of kindness can make a difference? Join the Undivided Ally Campaign. Openness and inclusion are at the heart of this campaign, so whether you are gay or straight, trans or cis, we are reaching out to you! 

KU Leuven is proud of its tradition and long heritage. As an institution committed to world-class higher education, it must look forward and not backward in establishing its legacy. This is where Undivided for KU Leuvenand the Ally Campaign step in to help craft a better, more open future for the university.
LGBTQ+ students at KU Leuven are currently not visible, but there is a great opportunity to bring the university “out of the closet”. Allies have the power to show that Belgian society can choose love over hatred. Help us to help the LGBTQ+ students feel comfortable, welcomed and appreciated in every setting.

We will show you that being an ally is a fantastic thing, which both the community and those who support it can benefit from. An inclusive world is a world with more opportunities, more freedom and more happiness for everyone. Help us set an example.

What we’re aiming for

Throughout this project, we will be posting diverse online content, organising events and creating other platforms with three key aims: to raise awareness, create public visibility of LGBTQ+ people and their allies, and to create an environment of solidarity among students.

In the second semester, we will have a physical launch of the campaign with events across Leuven campuses. You will be able to pick up ally wristbands, pose for pictures to show your support, and have a chat with any of us about being an ally. Look out for dates and locations on this website and on Facebook!

Words, words, words

What exactly is LGBTQ? Well, it stands for Lesbian,Gay, Bi, Trans*, and Queer. The L and G are straightforward; we recognise them easily because we see them the most often. Being bi is commonly seen as being attracted to both men and women, but the term actually refers to any two genders or groups of gender.

Unlike the LGB, the T refers to a person’s gender rather than their sexuality, and trans* people can identify as gay, straight, bi, or another sexuality. The * sign in trans* is used to encompass the diversity of trans identities (using old words like “transsexual” can be more harmful than it is helpful!).

Queer is an umbrella term reclaimed from its use as an insult. Identifying as queer can also mean refusing to put yourself into one of the LGBT labels. But LGBTQ identities don’t just stop at these five! There is also I for intersex, A for asexual, and many other words like “cis” and “non-binary” can also illuminate intersections of identity. Be sure to check out our online terminology entries throughout the campaign!

Some advice

While you may use any of these terms respectfully to describe someone, remember not to use them as nouns. Many derogatory words are nouns because they have the power to dehumanise LGBTQ+ people. Gender and sexuality do not define a person’s identity nor their personhood. We are all human.

You have the means to help other people, what’s stopping you? An ally has the power to stand in solidarity with LGBTQ+ people and help them fight for a more inclusive world. An ally can listen to LGBTQ+ experiences in a world where many of our stories are silenced. An ally can show society that rights for queer people are not minority privilege but rather human rights. With their very presence allies can be a supporting shoulder for all the people who are vulnerable because of who they love or who they are.

Find out more in our upcoming advice sections and the Do’s and Don’ts of being a good ally!

//

Ben je bezorgd om de wereld om je heen? Geloof je dat zelfs de kleinste goede daden een verschil kunnen maken? Doe mee aan de Undivided Ally Campaign. Openheid en inclusie vormen het hart van deze campagne, dus of je nu hetero of homo bent, trans of cis, iedereen is welkom!

KU Leuven is trots op haar traditie en lange geschiedenis. Als een instituut dat zich toewijdt aan hoger onderwijs van wereldklasse, moet zij vooruit en niet achteruit kijken bij het vastleggen van haar nalatenschap. Hier komen Undivided for KU Leuven en de Ally Campaign erbij om te helpen een betere, meer open toekomst voor de universiteit te creëren.
LHBTQ+ studenten aan KU Leuven zijn momenteel niet zichtbaar, maar er is een grote opportuniteit om de universiteit “uit de kast” te brengen. Allies – mensen buiten een gemeenschap die deze gemeenschap steunen – hebben de macht om te laten zien dat de Belgische samenleving liefde kan kiezen boven haat. Help ons om de LHBTQ+ studenten zich comfortabel, welkom en gewaardeerd te laten voelen in elke omgeving.

We zullen je laten zien dat een ally zijn iets fantastisch is, waarvan zowel de gemeenschap als zij die haar steunen van kunnen genieten. Een inclusieve wereld is een wereld met meer kansen, meer vrijheid en meer geluk voor iedereen. Help ons het goede voorbeeld te geven.

Waar we naar streven

Doorheen dit project zullen we diverse online artikels posten, evenementen organiseren en andere platforms creëren met drie sleuteldoelen: bewustzijn creëren, publieke zichtbaarheid van LHBTQ+ mensen en hun allies verbeteren, en een omgeving van solidariteit creëren onder studenten.

In het tweede semester wordt de campagne fysiek gelanceerd met evenementen op de Leuvense campussen. Je zal ally polsbandjes kunnen oppikken, kunnen poseren voor een foto om je steun te tonen, en een praatje kunnen slaan met iemand van ons over ally-schap. Blijf op de hoogte van data en locaties op deze website en onze Facebookpagina!

Woorden, woorden, woorden

Wat is dat eigenlijk, LHBTQ? Wel, het staat voor Lesbisch, Homo, Bi, Trans*, en Queer. De Len zijn rechttoe rechtaan; we herkennen deze letters gemakkelijk omdat we hen het vaakst zien. Bi zijn wordt gewoonlijk gezien als zich aangetrokken voelen tot zowel mannen als vrouwen, maar eigenlijk verwijst de term naar eender welke twee genders of groepen van gender.

In tegenstelling tot de LHB, verwijst de naar de gender van een persoon, niet naar hun seksualiteit, en trans* personen kunnen homo, hetero, bi, of een andere seksuele identiteit hebben. Het * teken in trans* wordt gebruikt om de diversiteit van trans identiteiten te omvatten. (Het gebruik van oude woorden zoals “transseksueel” kunnen veeleer schadelijk zijn dan behulpzaam!)

Queer werd lang als scheldwoord gebruikt, maar ondertussen heeft de gemeenschap zich de term opnieuw toegeëigend als parapluterm. Zich queer noemen kan ook betekenen dat je weigert om één van de LGBT labels op jezelf te plakken. Maar LHBTQ identiteiten stoppen niet na deze vijf! Er is ook de voor intersekse, voor aseksueel, en vele andere woorden zoals “cis” en “niet-binair” kunnen ook de intersecties van identiteit (ook kruispuntdenken) belichten. Bekijk zeker onze online terminologie artikels doorheen de campagne!

Een goede raad

Wanneer je een van deze termen op een respectvolle manier gebruikt om iemand te beschrijven, denk eraan om deze woorden niet als zelfstandige naamwoorden te gebruiken. Veel denigrerende woorden zijn zelfstandige naamwoorden omdat ze de macht hebben om LHBTQ+ mensen te dehumaniseren. Gender en seksualiteit definiëren noch de identiteit van een persoon, noch hun menselijkheid. We zijn allemaal mensen.

Je hebt de middelen om andere mensen te helpen, wat houd je tegen? Een ally heeft de macht om in solidariteit te staan met LHBTQ+ personen en hen te helpen vechten voor een meer inclusieve wereld. Een ally kan luisteren naar LHBTQ+ ervaringen in een wereld waar veel van onze verhalen het zwijgen worden opgelegd. Een ally kan de samenleving tonen dat rechten voor queer mensen geen minderheidsprivileges maar mensenrechten zijn. Door gewoonweg aanwezig te zijn kunnen allies ondersteunende schouders zijn voor alle mensen die kwetsbaar zijn omwille van wie ze liefhebben of wie ze zijn.

Ontdek meer in onze komende adviessecties en de Do’s and Don’ts bij het zijn van een goede ally!

Leave a Reply

Your email address will not be published.