Below is UNDIVIDED’s response to the Diversity Policy Plan 2018 by the administration under Rector Luc Sels.

For a description of the plan and access to the PDF version, see: “Diversity Plan: Inclusion and the Individual” (https://nieuws.kuleuven.be/en/content/2018/diversity-plan-inclusion-and-the-individual/view?fbclid=IwAR1bcrbJMRE7niC8cfBKD3A1sKXEqC9TviHjGc0f5PfmPV9M-rcwfRYVPEw).

 

Written by Nozizwe Dube, on behalf of UNDIVIDED.

 

[NL]

       Gisteren (20 Nov) werd het beleids- en actieplan diversiteit bekendgemaakt. We zijn blij om alle verschillende punten te vernemen, en we willen de rector, vice-rector Chantal Van Audenhove en de rest van de ploeg hiermee feliciteren. Verschillende groepen worden aangekaart in het plan: van vrouwen tot studenten met functiebeperkingen, van LGBTQ-studenten tot studenten met een migratieachtergrond. Dit stemt ons als UNDIVIDED uiteraard tevreden.

Diversiteit binnen personeel

       In het debat rond diversiteit aan de universiteit hebben we het als UNDIVIDED ook altijd belangrijk gevonden om het debat breed te trekken: ook personeelsleden moeten in dit debat betrokken worden. De diversiteit vooraan in de aula is van cruciaal belang. Een bewijs dat inclusie geslaagd is, is als we de diversiteit die we in onze straten zien ook zichtbaar is vooraan in de aula en in de verschillende besluitvormingsorganen van de universiteit. Hier is nog veel werk aan de winkel, en we lezen een duidelijk wil om dit aan te pakken. Hierbij willen we nog wijzen op het belang om bij deze doelstelling diversiteit niet enkel te benaderen als internationalisering. Diversiteit bij personeelsleden gaat ook over Vlamingen met diversiteitskenmerken die nog structurele drempels ervaren.

Rolmodellen

       Voor veel studenten uit kansengroepen is het belangrijk om rolmodellen te zien waarin ze zich kunnen identificeren. En net zoals in het diversiteitsplan aangekaart wordt, ze kunnen ingezet worden om mentale drempels voor deze studenten weg te nemen. We willen als UNDIVIDED echter ook wijzen op een valkuil: rolmodellen en ambassadeurs zijn belangrijk, maar hoogstens als aanhangsel bij een structureel beleid voor die verschillende kansengroepen. Rolmodellen moeten niet als rookgordijn fungeren voor de structurele drempels die nog door veel verschillende studenten uit kansengroepen ervaren worden.

Voorbij het onthaal

        De focus op de door- en uitstroom van studenten stemt ons blij. Na een goed onthaal van de verschillende studenten, moet uiteraard uitsluiting, stigmatisering, discriminatie en machtsmisbruik tegengegaan worden. Coaching en ondersteuning van de verschillende groepen wordt terecht een speerpunt gemaakt in het plan. We hopen dat bestaande initiatieven voor coaching en ondersteuning breder getrokken worden zodat veel meer studenten hiervan kunnen genieten.

Dekoloniseren van het curriculum / Verbreden van de referentiekaders

       De focus op het verbreden van inhoudelijke referentiekaders en dekolonisatie van curricula is belangrijk. We lezen een wil om professoren, doctorandi en andere personeelsleden hierover te sensibiliseren. We hopen ook daadwerkelijke resultaten hiervan te merken in onze cursussen in de verschillende faculteiten in de nabije toekomst. Ieder faculteit moet natuurlijk met dekolonisatie omgaan op een manier dat wel past bij haar eigen onderzoeksveld en lesmaterie.

Voorbij onderzoek en statistiek

       KULeuven is sterk in onderzoek, en dit is zichtbaar in een van de doelstellingen van het plan. We hopen echter dat het niet enkel zal blijven bij het analyseren van statistieken, maar dat men op basis van de resultaten gedurfde structurele acties en daden bij het woord voegen.

 

       Dit plan komt anderhalf jaar ver in de vierjarige beleidstermijn en mandaat van dit ploeg. De tijd om het over abstracte beloftes te hebben is voorbij. We kijken uit naar de concrete acties die genomen worden op basis van dit plan. The proof of the pudding is in the eating.

 

[EN]

       Yesterday (20 Nov), the rector Luc Sels, vice-rector Chantal Van Audenhove en the rest of the team presented the diversity policy and action plan. As UNDIVIDED, we would like to congratulate them on this achievement. The needs of several minority groups were catered to in this plan: from women to students with a functional disability, from students with a migrant background to LGBTQ-students.

Diversity within the Personnel 

       Throughout the ongoing debate about diversity within the university, we as UNDIVIDED have always found it of vital importance to broaden this debate to the personnel as well. It’s not enough to talk about diversity among students, when the professors in front of the classrooms themselves are not diverse. Inclusion is truly achieved when the diversity that we see in the streets of Leuven is also present among the professors, the rest of the personnel and the people in the decision-making organs of the university. As we can derive from the action plan, there is a will to tackle this challenge. We would like to take this opportunity to stress the importance of not only approaching this through the lens of internationalisation. Diversity within the personnel of KU Leuven should also be about Flemish people with diversity characteristics who experience structural obstacles.

Role Models

       Role models are vital for students from minority groups. It is very enriching to see people with whom they can identify with in the university, and they can be of use to work away the mental obstacles that these students may face. Although the advantages of role models and ambassadors are indisputable, we still want to point out that role models are supposed to be a supporting aspect of a wider structural action plan for the different minority student groups. Role models should not be used as a facade for the structural hindrances that many students from minority groups still face up to today.

Beyond the First Week

       The focus on the inflow and outflow of students is a point that we are happy about. After a welcoming introduction to the university, it is important to eradicate isolation, stigmatisation, discrimination and abuse of power. These factors impact students in a much bigger and harmful manner. Coaching and support is also a prominent point in the action plan. We hope that the existing initiatives are promoted more and are open to many more students, so that every student in need can benefit from them.

Decolonisation of the Curriculum / Broadening the Frames of Reference

       With regards to the broadening of references in curricula or the decolonisation of curricula: we are pleased with the attention that has been put to this in the action plan. There is a focus on the sensibilisation of professors, doctorate students and other personnel on this. We will be on the lookout for the change in the curricula of the different faculties. We hope that this aspect will be tackled with the necessary nuance for the different faculties and their varying needs.

Beyond Research and Statistics

       KU Leuven is very strong in research, and this explains the attention paid to what research can mean in the quest for inclusion within the university. We hope that it will not only be about the analysis of statistics, but that we can move on to concrete structural and sustainable action based on the outcome of the research.

 

       It is now one year and a half further in the four-year mandate of the current team. The time to talk of abstract points is long gone. We are looking forward to the concrete actions that will be undertaken in the coming months. The proof of the pudding is in the eating.

Leave a Reply

Your email address will not be published.